Ninety Mile Beach  (29/01/06)
Matai Bay, Karikari Peninsula  (30/01/06)
Rangiputa, Karikari Peninsula  (30/01/06)
Bastion Point, Auckland  (30/01/06)
Sky City 10th Anniversary Fireworks  (01/02/06)

 

 

Rangiputa, Karikari Peninsula (30/01/06)

Rangiputa, Karikari Peninsula  (30/01/06)

46(57)

(c) Jason Calvert

Back to Photo Album